VEILEDER TIL RESSURSREGELVERKET – GOD VIRKSOMHETSSTYRING
Etter anmodning fra Olje- og energidepartementet har Offshore Norge etablert Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring. Veilederen er en søkebase til lovregler, forskrifter, retningslinjer og konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde. Helse-, miljø- og sikkerhetsrelaterte regler og retningslinjer, samt skatt er ikke tatt inn i basen.

Veileder til ressursregelverket – god virksomhetsstyring, er utarbeidet av Offshore Norge og blir oppdatert når nødvendig. Alle rettigheter til basen tilligger Offshore Norge

Veilederen kan integreres i medlemsbedriftenes interne systemer for virksomhetsstyring. Bruk av Veilederen er åpen og offentlig tilgjengelig, men enhver form for kopiering eller annen tilvarende utnyttelse krever samtykke fra Offshore Norge

Offshore Norge er ikke ansvarlig for feil eller mangler som fremkommer i Veilederen eller i tilknyttede dokumenter, lenker eller andre henvisninger

For spørsmål og kommentarer vedrørende Veilederen, ta kontakt med Offshore Norge - firmapost@offshorenorge.no

FØR TILDELING
Fasen "Før tildeling" omfatter i denne veileder lov, forskrifter, retningslinjer fram til utvinningstillatelse tildeles selskaper for felles å drive petroleumsvirksomhet på et definert geografisk område.
Myndighets- relasjonPartner- relasjonLov/ forskriftKonsesjons/ avtaleverketRetningslinjer/ veiledere/ divLøsningMerknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
check
check
Åpning av område med sikte på petroleumsvirksomhet
Åpning av nye områder
check
Konsekvensutredning ved åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet
check
Prekvalifisering
Krav til dokumentasjon for operatørveiledning
check
Krav til dokumentasjon for rettighetshavervurdering
check
Undersøkelsestillatelse
Tildeling av undersøkelsestillatelse m.v.
check
Avtaler med sikte på å søke om utvinningstillatelse
Avtaler med sikte på å søke om utvinningstillatelse
check
check
Nominasjon av område for utlysning
Nominasjon av område for utlysning
check
Utvinningstillatelse
Modell for utvinningstillatelse til bruk ved ordinære konsesjonsrunder
Check
Pkt. 1 Rettigheter, område og varighet
Pkt. 2 Arealavgift
Pkt. 3 Operatør
Pkt. 4 Arbeidsforpliktelse
Pkt. 5 Diverse vilkår
Pkt. 6 Avtaler
Pkt .7 Anvendelse av norsk rett
Pkt. 8 Utvinningspolitikk og politikk vedrørende statens finansielle interesser

Innbydelse
check
Søknad
check
Avtale for petroleumsvirksomhet (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check
check
Behandlingsgebyr
check
Utlysning og tildeling, tildelingskriterier
check
Rett for andre til undersøkelser
check
Rett for andre til å plassere innretninger m.v.
check
Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO)
Modell for utvinningstillatelse i runde for Tildeling i forhåndsdefinert område
check
Utlysning
check
Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse
check
Søknad om utvinningstillatelse til TFO
check
Rapportering av selskapsinformasjon
check
Søknadsbrev
check
Vilkårsstillelse
Myndighet til å gi forskrifter og fastsette vilkår
check
Utvinningstillatelse
check
Vilkår og krav
check
Arbeidsforpliktelse
check
LETEFASE
Letefasen omfatter i denne veileder lov, forskrifter, retningslinjer, konsesjons- og avtaleverk fra utvinningstillatelse er tildelt selskaper som felles skal drive petroleumsvirksomhet på et definert geografisk område og ved inngåelse av Avtale for petroleumsvirksomhet danner et felles interessentskap. Letefasen omfatter i denne veileder regler fram til forslag om utbygging og drift av funn fremmes av operatøren i interessentskapet
Myndighets- relasjonPartner- relasjonLov/ forskriftKonsesjons/ avtaleverketRetningslinjer/ veiledere/ divLøsningMerknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
check
check
Utvinningstillatelsen
Lovgrunnlag for letevirksomheten
check
Modell for utvinningstillatelse til bruk ved ordinære konsesjonsrunder
Check
Pkt. 1 Rettigheter, område og varighet
Pkt. 2 Arealavgift
Pkt. 3 Operatør
Pkt. 4 Arbeidsforpliktelse
Pkt. 5 Diverse vilkår
Pkt. 6 Avtaler
Pkt .7 Anvendelse av norsk rett
Pkt. 8 Utvinningspolitikk og politikk vedrørende statens finansielle interesser

Modell for utvinningstillatelse i runde for tildeling forhåndsdefinert område (TFO)
Check
Pkt. 1 Rettigheter, område og varighet
Pkt. 2 Arealavgift
Pkt. 3 Operatør
Pkt. 4 Arbeidsforpliktelse
Pkt. 5 Diverse vilkår
Pkt. 6 Avtaler
Pkt .7 Anvendelse av norsk rett
Pkt. 8 Utvinningspolitikk og politikk vedrørende statens finansielle interesser

Avtale for petroleumsvirksomhet (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check
check
Registrering av tillatelser
check
Området for utvinningstillatelsen
check
Varigheten av en utvinningstillatelse
check
Forlengelse av utvinningstillatelse innenfor rammen på 10 år
check
Forlengelse av utvinningstillatelse utover 10 år
check
Deling av området for en utvinningstillatelse
check
Tilbakelevering/ oppgivelse
check
check
Operatøren
Lovgrunnlag for operatørskapet
check
check
Skifte av operatør
check
check
Virksomhetsstyring i interessentskapet
Virksomhetsstyring
check
Arbeidsprogram regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Budsjett, utgiftsfullmakter regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Anskaffelser regulert i samarbeidsavtalen artikkel 13
check
Check
Virksomhet under utvinningstillatelser er unntatt fra lov om offentlig anskaffelser og forsyningsforskriften.

ESAs beslutning om unntak av 30.04.2013 / ESA's decision of exemption of 30 April 2013

Virksomhetsstyring hos rettighetshaver
Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet
check
Ledelse av petroleumsvirksomhet, base m.v.
check
Avtaler i konsern/mellom avhengige selskaper
check
Plikt til å etterleve petroleumsloven og til å påse at bestemmelser blir overholdt
check
check
Leie av produksjonsinnretning
check
Disposisjoner av utvinningstillatelsen
Overdragelse av deltakerandel
check
check
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check
check
Forkjøpsrett for Staten
check
Pantsettelser
check
Subsidiært ansvar for fjerningsforpliktelser
Avtaler mellom avhengige selskaper
Avtaler i konsern
check
Arbeidsforpliktelse og arbeidsprogram
Lovgrunnlag for arbeidsforpliktelsen
check
Innholdet i arbeidsforpliktelsen
check
Arbeidsprogram
check
Drill-or-drop
check
Innhenting av seismikk
Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check
Seismikk og fiskerier
Undersøkelsesaktivitet - opplysningsplikt m.v.
check
Gjennomføring av seismiske undersøkelser
check
Check
Veileder fra Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet
Transaksjoner av seismiske data, boreresultater m.v.
check
check
Innsendelse av materiale og dokumentasjon fra undersøkelser
check
Krav til fiskerikyndig om bord i fartøy som foretar geofysisk undersøkelse
check
Veiledning for rapportering av seismiske data
check
Bore- og brønnaktivitet
Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet
check
Check
Veiledning for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger
Bore- og brønnaktivitet
Registrering
check
Sluttrapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata
check
Check
Veiledning for digital rapportering om brønndata, Blå bok (kun engelsk)
Boreprogram geofaglig innhold
check
Håndtering av sensitiv informasjon fra letebrønner
check
check
Virksomhet på egen risiko
Gjennomføring av virksomhet uten flertallsvedtak i styringskomité
check
check
Ikke-deltakende parters adgang til å tre inn senere
check
Rapportering og dokumentasjon
Materiale og opplysninger vedrørende petroleumsvirksomheten
check
Offentlig tilgjengelig opplysninger
check
check
Varsling og rapportering
check
Sikkerhetsstillelse
Sikkerhetsstillelse
check
Ansvar for forpliktelser overfor staten
check
Areal- og produksjonsavgift m.v.
Areal, produksjonsavgift m.v.
check
Avgiftssatser for arealavgift
check
Betaling av arealavgift
check
Søknad om fritak for arealavgift
check
Andre naturforekomster enn petroleumsforekomster m.v.
check
Utsettelse av leteboring og utbygging
check
Myndighetenes tilsyn og overvåkning av petroleumsvirksomheten
Tilsyn med petroleumsvirksomheten
check
Erstatning til fiskere
Særlige regler om erstatning til norske fiskere
check
Forsikring
Forsikring
check
check
Partene kan selv sørge for forsikring
check
check
Forsikringsrapportering til OED
check
Erstatningsansvar for forurensingsskade
Erstatningsansvar for forurensningsskade
check
UTBYGGING
Fasen "Utbygging" omfatter perioden fra og med beslutning om konkretisering av kommersiell utnyttelse av forekomst (BOK) frem til drift av anlegg igangsettes.
Myndighets- relasjonPartner- relasjonLov/ forskriftKonsesjons/ avtaleverketRetningslinjer/ veiledere/ divLøsningMerknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
check
check
Utvinningstillatelsen
Modell for utvinningstillatelse til bruk ved ordinære konsesjonsrunder
Check
Pkt. 1 Rettigheter, område og varighet
Pkt. 2 Arealavgift
Pkt. 3 Operatør
Pkt. 4 Arbeidsforpliktelse
Pkt. 5 Diverse vilkår
Pkt. 6 Avtaler
Pkt .7 Anvendelse av norsk rett
Pkt. 8 Utvinningspolitikk og politikk vedrørende statens finansielle interesser

Modell for utvinningstillatelse i runde for tildeling forhåndsdefinert område (TFO)
Check
Pkt. 1 Rettigheter, område og varighet
Pkt. 2 Arealavgift
Pkt. 3 Operatør
Pkt. 4 Arbeidsforpliktelse
Pkt. 5 Diverse vilkår
Pkt. 6 Avtaler
Pkt .7 Anvendelse av norsk rett
Pkt. 8 Utvinningspolitikk og politikk vedrørende statens finansielle interesser

Avtale for petroleumsvirksomhet (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check
check
Andre parters tilgang til området for utvinningstillatelse
Varigheten av en utvinningstillatelse
check
Forlengelse av utvinningstillatelse innenfor rammen på 10 år
check
Forlengelse av utvinningstillatelse utover 10 år
check
Deling av området for en utvinningstillatelse
check
Tilbakelevering/ oppgivelse
check
check
Operatøren
Lovgrunnlag for operatørskapet
check
check
Skifte av operatør
check
check
Virksomhetsstyring i interessentselskapet
Virksomhetsstyring
check
Arbeidsprogram regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Budsjett, utgiftsfullmakter regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Anskaffelser regulert i samarbeidsavtalen artikkel 13
check
Check
Virksomhet under utvinningstillatelser er unntatt fra lov om offentlig anskaffelser og forsyningsforskriften.

ESAs beslutning om unntak av 30.04.2013 / ESA's decision of exemption of 30 April 2013

Virksomhetsstyring hos rettighetshaver
Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet
check
Ledelse av petroleumsvirksomhet, base m.v.
check
Avtaler i konsern/mellom avhengige selskaper
check
Plikt til å etterleve petroleumsloven og til å påse at bestemmelser blir overholdt
check
check
Leie av produksjonsinnretning
check
Disposisjoner av utvinningstillatelsen
Overdragelse av deltakerandel
check
check
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check
check
Forkjøpsrett for Staten
check
Pantsettelser
check
Subsidiært ansvar for fjerningsforpliktelser
Innhenting av seismikk
Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check
Seismikk og fiskerier
Undersøkelsesaktivitet - opplysningsplikt m.v.
check
Gjennomføring av seismiske undersøkelser
check
Check
Veileder fra Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet
Transaksjoner av seismiske data, boreresultater m.v.
check
check
Innsendelse av materiale og dokumentasjon fra undersøkelser
check
Krav til fiskerikyndig om bord i fartøy som foretar geofysisk undersøkelse
check
Veiledning for rapportering av seismiske data
check
Bore- og brønnaktivitet
Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet
check
Check
Veiledning for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger
Bore- og brønnaktivitet
Registrering
check
Sluttrapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata
check
Check
Veiledning for digital rapportering om brønndata, Blå bok (kun engelsk)
Boreprogram geofaglig innhold
check
Håndtering av sensitiv informasjon fra letebrønner
check
check
Forsvarlig utvinning av petroleum
Normen for forsvarlig utvinning
check
Krav om samtykke til oppstart og videreføring
check
Samordnet petroleumsvirksomhet (standard samordningsavtale)
check
Produksjonsforløp
Fastsettelse av produksjonsforløp m.v.
check
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check
Produksjonsprogram
check
Pålegg om utvinning
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check
Uttak av petroleum
Uttak av olje
check
Uttak av naturgass
check
check
Fastsettelse av leveringspunkt i interessentskapet
check
check
Ilandføring og transport av olje
Ilandføring av petroleum
check
Levering til nasjonale behov
Levering til nasjonalt behov
check
Levering i tilfelle krig, krigsfare og forsyningskriser
check
Gasstransport
Gasscos særlige operatøransvar for helhetlige driften av oppstrøms gassrørledningsnett m.v.
Adgang til oppstrøms gassrørledningsnett
Fastsettelse av tariffer m.v. for Gassled
check
Terms and Conditions for transportation of gas in Gassled
Målinger og salg
Måling m.v. av produsert petroleum
check
Fastsettelse av rettighetshavers inntekter ved ligning
check
Areal- og produksjonsavgift m.v.
Avgiftssatser for arealavgift
check
Betaling av arealavgift
check
Produksjons- og arealavgift
check
Fradrag for arealavgift i produksjonsavgiften
check
Søknad om fritak for arealavgift
check
Andre naturforekomster enn petroleumsforekomster m.v.
check
Utsettelse av leteboring og utbygging
check
Andres bruk av innretninger
Lovgrunnlag
check
Forskrift om andres bruk av innretninger
check
Avtaler om andres bruk av innretninger
check
check
Check
Vær oppmerksom på plikten til å anvende standardiserte avtalebestemmelser godkjent av OED i alle avtaleforhold som omfattes av tredjepartsforskriftens virkeområde, jfr. tredjepartsforskriften § 10 jfr. § 1
Opplysningsplikt
check
Checkdeadline
Frist / Deadline:
Bruk av innretninger for behandling av transport og lagring av CO2
check
Myndighetenes tilsyn og overvåkning av petroleumsvirksomheten
Tilsyn med petroleumsvirksomheten
check
Rapportering og dokumentasjon
Materiale og opplysninger vedrørende petroleumsvirksomheten
check
Offentlig tilgjengelig opplysninger
check
check
Opplysninger og dokumentasjon
check
Varsling og rapportering
check
Rapportering av produksjonsdata
check
Rapportering av betalinger
check
Sikkerhetsstillelse
Sikkerhetsstillelse
check
Ansvar for forpliktelser overfor staten
check
Forsikring
Forsikring
check
check
Partene kan selv sørge for forsikring
check
check
Forsikringsrapportering til OED
check
Erstatningsansvar for forurensingsskade
Erstatningsansvar for forurensningsskade
check
Erstatning til fiskere
Særlige regler om erstatning til norske fiskere
check
Forslag om utbygging
Styringskomiteens rolle og god virksomhetsstyring
check
Grunnlaget for beslutning om videreføring ("BOV")
check
check
Plikt for operatøren til å utarbeide en utbyggingsplan ved styringskomiteens vedtak av BOV
check
check
Rettighetshavers adgang til å utarbeide egen utbygningsplan
check
check
Standard TFO utvinningstillatelsen Pkt. 4 D
check
check
Dokumentasjon ved milepæler (BOK og BOV) før innlevering av PUD og PAD
check
Konsekvensutredning
Konsekvensutredning i plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster
check
Konsekvensutredning i plan for anlegg og drift av innretninger
check
Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser
Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check
Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster (utbyggingsplan)
Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster
check
Innhold og beskrivelse av utbyggingen i plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst
check
Behandling av utbyggingsplan i interessentskapet
check
Checkdeadline
16.1 - Operatøren skal legge frem utbyggingsplan for partnerene i styringskomiteen
16.2 - Styringskomiteen vedtar utbyggingsplan
16.3 - Hver enkelt partner skal tiltre utbyggingsplanen (Frist!)

Frist / Deadline:
Behandling av utbyggingsplan i nyere utvinningstillatelser med kun to rettighetshavere
check
Plan for anlegg og drift av innretninger
Tillatelse til anlegg og drift av innretninger
check
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretning
check
Innhold i plan for anlegg og drift av innretninger
check
Tiltak som krever tillatelse
check
Utbygging
Utbygningen skjer på vegne av de deltakende parter og skal gjennomføres uten ugrunnet opphold etter at utbyggingsplanen er godkjent av OED
check
check
Adgang til å trekke tilbake en tilredelse av utbyggingsplanen i visse tilfeller
check
Utsettelse av leteboring og utbygging
check
Rett for olje- og energidepartementet til å tilbakekalle utvinningstillatelsen ved manglende fremdrift
check
Pålegg om å forberede fremleggelse av PUD/PAD
check
Anskaffelser
Preinvestering
check
check
Alminnelig anskaffelsesregler
check
Check
Virksomhet under utvinningstillatelser knyttet til leting og produksjon av olje og gass er unntatt fra lov om offentlig anskaffelser og forsyningsforskriften.
Proximity og krysningsavtaler
Mini guide for proximity and crossing agreements
Modellavtaler for crossing og proximity agreements
Virksomhet på egen risiko
Gjennomføring av virksomhet uten flertallsvedtak i styringskomité
check
check
Ikke-deltakende parters adgang til å tre inn senere
check
Utbygging på egen risiko
Utbygging på egen risiko
check
check
Utvinningstillatelser med kun to rettighetshavere
Krav om samtykke til oppstart eller videreføring av bruk av innretninger
Samtykke til oppstart og videreføring
check
Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet
check
DRIFT
Fasen "Drift" omfatter perioden fra drift igangsettes fram til driften avsluttes.
Myndighets- relasjonPartner- relasjonLov/ forskriftKonsesjons/ avtaleverketRetningslinjer/ veiledere/ divLøsningMerknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
check
check
Utvinningstillatelsen
Modell for utvinningstillatelse til bruk ved ordinære konsesjonsrunder
Check
Pkt. 1 Rettigheter, område og varighet
Pkt. 2 Arealavgift
Pkt. 3 Operatør
Pkt. 4 Arbeidsforpliktelse
Pkt. 5 Diverse vilkår
Pkt. 6 Avtaler
Pkt .7 Anvendelse av norsk rett
Pkt. 8 Utvinningspolitikk og politikk vedrørende statens finansielle interesser

Modell for utvinningstillatelse i runde for tildeling forhåndsdefinert område (TFO)
Check
Pkt. 1 Rettigheter, område og varighet
Pkt. 2 Arealavgift
Pkt. 3 Operatør
Pkt. 4 Arbeidsforpliktelse
Pkt. 5 Diverse vilkår
Pkt. 6 Avtaler
Pkt .7 Anvendelse av norsk rett
Pkt. 8 Utvinningspolitikk og politikk vedrørende statens finansielle interesser

Avtale for petroleumsvirksomhet (inkl. samarbeids- og regnskapsavtalen)
check
check
Andre parters tilgang til området for utvinningstillatelse
Varigheten av en utvinningstillatelse
check
Forlengelse av utvinningstillatelse innenfor rammen på 10 år
check
Forlengelse av utvinningstillatelse utover 10 år
check
Deling av området for en utvinningstillatelse
check
Tilbakelevering/ oppgivelse
check
check
Operatøren
Lovgrunnlag for operatørskapet
check
check
Skifte av operatør
check
check
Virksomhetsstyring i interessentskapet
Virksomhetsstyring
check
Arbeidsprogram regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Budsjett, utgiftsfullmakter regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Anskaffelser regulert i samarbeidsavtalen artikkel 13
check
Check
Virksomhet under utvinningstillatelser er unntatt fra lov om offentlig anskaffelser og forsyningsforskriften.

ESAs beslutning om unntak av 30.04.2013 / ESA's decision of exemption of 30 April 2013

Virksomhetsstyring hos rettighetshaver
Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet
check
Ledelse av petroleumsvirksomhet, base m.v.
check
Avtaler i konsern/mellom avhengige selskaper
check
Plikt til å etterleve petroleumsloven og til å påse at bestemmelser blir overholdt
check
check
Leie av produksjonsinnretning
check
Disposisjoner av utvinningstillatelsen
Overdragelse av deltakerandel
check
check
Endringer i eierskap hos rettighetshaver/overdragelse aksjeposter
check
check
Forkjøpsrett for Staten
check
Pantsettelser
check
Subsidiært ansvar for fjerningsforpliktelser
Innhenting av seismikk
Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser
check
Seismikk og fiskerier
Undersøkelsesaktivitet - opplysningsplikt m.v.
check
Gjennomføring av seismiske undersøkelser
check
Check
Veileder fra Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet
Transaksjoner av seismiske data, boreresultater m.v.
check
check
Innsendelse av materiale og dokumentasjon fra undersøkelser
check
Krav til fiskerikyndig om bord i fartøy som foretar geofysisk undersøkelse
check
Veiledning for rapportering av seismiske data
check
Bore- og brønnaktivitet
Informasjon og søknader forut for bore- og brønnaktivitet
check
Check
Veiledning for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger
Bore- og brønnaktivitet
Registrering
check
Sluttrapportering av geofaglige og reservoartekniske brønndata
check
Check
Veiledning for digital rapportering om brønndata, Blå bok (kun engelsk)
Boreprogram geofaglig innhold
check
Håndtering av sensitiv informasjon fra letebrønner
check
check
Forsvarlig utvinning av petroleum
Normen for forsvarlig utvinning
check
Krav om samtykke til oppstart og videreføring
check
Samordnet petroleumsvirksomhet (standard samordningsavtale)
check
Produksjonsforløp
Fastsettelse av produksjonsforløp m.v.
check
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check
Produksjonsprogram
check
Pålegg om utvinning
Forberedelse, påbegynnelse og videreføring av utvinning
check
Uttak av petroleum
Uttak av olje
check
Uttak av naturgass
check
check
Fastsettelse av leveringspunkt i interessentskapet
check
check
Ilandføring og transport av olje
Ilandføring av petroleum
check
Levering til nasjonale behov
Levering til nasjonalt behov
check
Levering i tilfelle krig, krigsfare og forsyningskriser
check
Gasstransport
Gasscos særlige operatøransvar for helhetlige driften av oppstrøms gassrørledningsnett m.v.
Adgang til oppstrøms gassrørledningsnett
Fastsettelse av tariffer m.v. for Gassled
check
Terms and Conditions for transportation of gas in Gassled
Målinger og salg
Måling m.v. av produsert petroleum
check
Fastsettelse av rettighetshavers inntekter ved ligning
check
Areal- og produksjonsavgift m.v.
Areal, produksjonsavgift m.v.
check
Avgiftssatser for arealavgift
check
Betaling av arealavgift
check
Produksjons- og arealavgift
check
Fradrag for arealavgift i produksjonsavgiften
check
Søknad om fritak for arealavgift
check
Andre naturforekomster enn petroleumsforekomster m.v.
check
Utsettelse av leteboring og utbygging
check
Andres bruk av innretninger
Lovgrunnlag
check
Forskrift om andres bruk av innretninger
check
Avtaler om andres bruk av innretninger
check
check
Check
Vær oppmerksom på plikten til å anvende standardiserte avtalebestemmelser godkjent av OED i alle avtaleforhold som omfattes av tredjepartsforskriftens virkeområde, jfr. tredjepartsforskriften § 10 jfr. § 1
Opplysningsplikt
check
Checkdeadline
Frist / Deadline:
Bruk av innretninger for behandling av transport og lagring av CO2
check
Myndighetenes tilsyn og overvåkning av petroleumsvirksomheten
Tilsyn med petroleumsvirksomheten
check
Rapportering og dokumentasjon
Materiale og opplysninger vedrørende petroleumsvirksomheten
check
Offentlig tilgjengelig opplysninger
check
check
Opplysninger og dokumentasjon
check
Varsling og rapportering
check
Rapportering av produksjonsdata
check
Rapportering av betalinger
check
Sikkerhetsstillelse
Sikkerhetsstillelse
check
Ansvar for forpliktelser overfor staten
check
Forsikring
Forsikring
check
check
Partene kan selv sørge for forsikring
check
check
Forsikringsrapportering til OED
check
Virksomhet på egen risiko
Gjennomføring av virksomhet uten flertallsvedtak i styringskomité
check
check
Ikke-deltakende parters adgang til å tre inn senere
check
Erstatningsansvar for forurensingsskade
Erstatningsansvar for forurensningsskade
check
Erstatning til fiskere
Særlige regler om erstatning til norske fiskere
check
AVSLUTNING
Fasen "Avslutning" omfatter perioden fra arbeidet med avslutningsplan igangsettes til virksomheten under utvinningstillatelsen er avsluttet. Avslutningsfasen overlapper med driftsfasen, for driftsrelaterte temaer vises det til fasen «Drift».
Myndighets- relasjonPartner- relasjonLov/ forskriftKonsesjons/ avtaleverketRetningslinjer/ veiledere/ divLøsningMerknad
Involvering av interessenter
Oversikt over aktuelle interessenter
check
check
Plikten til å fremlegge avslutningsplan
Pliktens rekkevidde – gjelder alle «innretninger»
check
Frist for fremleggelse av avslutningsplan
check
Krav til avslutningsplanens innhold
check
check
Departementets dispensasjonsrett
check
Departementets rett til å kreve ytterligere opplysninger eller ny plan
check
Departementets disponeringsvedtak
Departementets disponeringsvedtak og frist for gjennomføring
check
Adgangen til å oppstille vilkår
check
Ansvar for gjennomføring av disponeringsvedtaket
De ansvarlige for gjennomføring av disponeringsvedtaket
check
Overdragelse av tillatelser eller andel i tillatelser
check
check
Check
Rett til overdragelse, ref. Samarbeidsavtalen Art. 23.1
Krav om samtykke fra styringskomiteen ved overdragelse før arbeidsforpliktelsene er oppfylt, ref. Samarbeidsavtalen Art. 23.1 (annet ledd)
Statens forkjøpsrett, ref. Samarbeidsavtalen Art. 23.3

Subsidiær økonomisk ansvar for tidligere eier eller rettighetshaver
check
Check
NOROG Standard kontrakter og modellavtaler / NOROG Standard contracts and model agreements:
Overdragelse av innretninger
check
Departementets rett til å gjennomføre disponeringsvedtaket ved fristbrudd
check
Krav om sikkerhetsstillelse
check
Melding om opphør av bruk
Meldeplikt dersom bruk av innretning antas å endelig opphøre før tillatelsen utløper
check
Meldeplikt ved etterfølgende endring i tidspunktet for endelig opphør
check
Heftelser
Bortfall av heftelser ved statens fjerningsvedtak
check
Statlig overtakelse
Statens rett til å overta innretninger
check
Diverse krav til samtykke
Krav om samtykke til «gjenbruk» av innretning
check
Krav om samtykke til enkelte aktiviteter, herunder disponering
check
Særlig om opphør av virksomhet på landanlegg
check
Erstatningsansvar
Eier eller rettighetshavers ansvar for skade voldt i forbindelse med disponering eller etterlatelse
check
Virksomhetsstyring i interessentskapet (Avslutning)
Virksomhetsstyring
check
Arbeidsprogram regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Budsjett, utgiftsfullmakter regulert i samarbeidsavtalen artikkel 12
check
check
Anskaffelser regulert i samarbeidsavtalen artikkel 13
check
Check
Virksomhet under utvinningstillatelser er unntatt fra lov om offentlig anskaffelser og forsyningsforskriften.

ESAs beslutning om unntak av 30.04.2013 / ESA's decision of exemption of 30 April 2013

Rettighetshavernes rett til å utarbeide alternativ avslutningsplan eller fremme endringsforslag
check
Styringskomiteens behandling av forslag til avslutningsplan
check
Check
Styringskomiteen kan vedta avslutningsplanen tidligst tre måneder etter planen mottas, ref. Samarbeidsavtalen 31.3
Plikt til utsendelse av vedtatt avslutningsplan, ref. Samarbeidsavtalen 31.5
Rettighetshavers rett til å motsette seg vedtak i styringskomiteen. Forslag om fortsatt produksjon, ref. Samarbeidsavtalen 31.6

Gjennomføring av disponeringsvedtak
check
Checkdeadline
Operatørens plikt til å fremlegge forslag til gjennomføring av departements disponeringsvedtak, ref. Samarbeidsavtalen
Frist for styringskomiteens behandling av forslag til gjennomføring av disponeringsvedtak, ref. SamarbeidsavtalenFrist / Deadline:
Hvor lenge gjelder samarbeidsavtalen?
Internasjonalt regelverk
OSPAR-konvensjonen
check
Internasjonale klima- og miljøavtaler Norge er bundet av